Một sản phẩm được thực hiện bởi tôi và ekip của mình.
Những sản phẩm đầu cho hội thao truyền thống sắp tới ở trường tôi.

Những điều thầy cô chưa kể

Phần 1: “Thầy Hiệu trưởng ngày ấy”.

Thực hiện bởi:

Huỳnh Phúc Linh

Nguyễn Cao Kỳ

Đặng Lê Tuấn

Advertisements