Đây là toàn bộ tài liệu của lớp tập huấn  về ” Ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Công nghệ – 2013″ khối THPT phía Nam

* Đĩa CD:

– Bài giảng: *** Nhấn vào đây để tải về ***

– Phim minh hoạ: *** Nhấn vào đây để tải về ***

– Bài giảng trên email ( vatlibdkh2013):  *** Nhấn vào đây để tải về ***

* Bài giảng của báo cáo viên môn Công nghệ: *** Nhấn vào đây tải về ***

Phim chia sẻ trên internet của đoàn TP HCM về vấn đế bảo vệ môi trường:

Tên phim: Giả sử ngày mai đến

Advertisements