C. Thực tế còn 1 trường hợp: con trượt là khớp trụ loại 4 như trong xy lanh thủy lực: pit tông có thể tịnh tiến và quay. Số ràng buộc của hai khớp thanh truyền có thể đến 8. Thanh truyền có khớp cầu loại 3 và khớp quay loại 5, hình 2c.
Tính bậc tự do:
Số khâu động n = 3
Số khớp loại 5 p5 = 2
Số khớp loại 4 p4 = 1
Số khớp loại 3 p3 = 1
Số bậc tự do W = 6.n – 5.p5 – 4.p4 – 3.p3 = 6.3 – 5.2 – 4.1 – 3.1 = 1
Độ dài hành trình của con trượt H được tính theo công thức cơ cấu hình 1a.


Xem mô phỏng:

D. Khớp nối thanh truyền với tay quay là khớp quay loại 5. Thanh truyền nối với con trượt qua một khâu nữa.

Hình 3a: khâu thêm là quả cầu lắp khớp cầu với con trượt và lắp khớp trụ loại 4 với thanh truyền.
Hình 3b: như cơ cấu hình 3a với khớp quay giữa thanh truyền với tay quay là khớp quay đúng tâm.
Tính bậc tự do:
Số khâu động n = 4
Số khớp loại 5 p5 = 3
Số khớp loại 4 p4 = 1
Số khớp loại 3 p3 = 1
Số bậc tự do W = 6.n – 5.p5 – 4.p4 -3.p3 – s = 6.4 – 5.3 – 4.1- 3.1 -1 = 1
Có 1 bậc tự do thừa s: quả cầu quay quanh đường tâm thanh truyền.
Độ dài hành trình của con trượt:
H = 2A.tgα
Trong đó:
A: khoảng cách giữa đường tâm quay của tay quay và quỹ đạo tâm khớp cầu của con trượt.
α: đã nêu trên.
Xem mô phỏng.

Hình 3c: khâu thêm lắp khớp cầu với thanh truyền, lắp khớp mặt phẳng loại 3 với giá và lắp khớp quay loại 5 với con trượt cuối cùng.
Tính bậc tự do:
Số khâu động n = 4
Số khớp loại 5 p5 = 4
Số khớp loại 3 p3 = 2
Số bậc tự do W = 6.n – 5.p5 -3.p3 – R = 6.4 – 5.4 – 3.2 + 3 = 1
Có 3 ràng buộc trùng R khi xét khớp chờ loại 5 giữa con trượt cuối cùng với giá: 2 quay và 1 tịnh tiến.
Độ dài hành trình của con trượt:
H = 2L.sinα
Trong đó:
L: chiều dài thanh truyền (khoảng cách từ giao điểm đường tâm khớp quay giữa tay quay và thanh truyền và đường tâm thanh truyền đến tâm khớp cầu của thanh truyền).
α: đã nêu trên.
Xem mô phỏng:

Trên đây xét cơ cấu có con trượt di chuyển song song với đường tâm ổ quay của tay quay. Các kết cấu trên cũng hoạt động được với phương trượt bất kỳ của con trượt.
Khi thiết kế chú ý tránh các trường hợp gây tự hãm.

NguyenDucThang- http://www.meslab.org/mes

Phần 1

Phần 2

Phần 3 ( hết )

Advertisements