Các bước đặt liên kết cho 2 bánh răng trụ:

Đầu tiên: đưa hai bánh răng (hoặc trục vít – bánh vít) vào Assembly.

Tiếp theo: dùng công cụ Mate để thiết lập các ràng buộc sao cho chúng chỉ có thể quay tự do quanh trục tâm của mình.

Cuối cùng: vẫn dùng công cụ Mate, click vào nhãn Advanced Mates, chọn Gear.

1. Trong trường Mate Selections: chọn hai bề mặt trụ của hai bánh răng.

2. Trong trường Ratio: nạp tỷ số truyền của cặp bánh răng vào các ô tương ứng, ở ví dụ này: trục vít 2 mối ren và bánh vít 36 răng, vì vậy tỷ số là 1:18.

3. Nếu muốn thay đổi chiều quay của bánh răng bị động thì kiểm Reverse.

4. Click OK.

Vậy là xong!

( DCL – VTS – www.meslab.org/mes )

Advertisements