Mặt trước máy nắn thẳng

 


Mặt sau máy nắn thẳng

 


Làm việc bằng cách lắp tay quay và quay

( nguồn: www.meslab.org/mes – Liễu Ngân Đình )