Soft này thật sự rất hay,đúng như tên gọi của nó, bao gồm các phần chính sau: (trong mỗi phần chính là rất nhiều phần con với những công thức,bảng tra,tính toán,… )

1/ Math
2/ HVAC ( heating, ventilating, and air conditioning)
3/ Mechanical
4/ Electrical
5/ Materials
6/ Structural

http://www.box.net/shared/x5gbi2t9hq

( nguồn: X800XL – www.meslab.org/mes )
Advertisements