Bài 1: Vẽ lò xo thông thường – tác giả DCL – member www.meslab.org/mes

1. Chọn một mặt phẳng tọa độ để vẽ một vòng tròn đường kính 50 chẳng hạn.
2. Gọi menu Insert, Curve, Helix/Spiral…

3. Đặt các giá trị như sau (chiều dài lò xo 50mm, bước 10mm):

Như vậy là sau khi OK, ta có đường xoắn tâm của dây lò xo. Bây giờ chuẩn bị vẽ biên dạng (tiết diện) dây lò xo, ta dựng một mặt tham chiếu đi qua một đỉnh của đường xoắn và vuông góc với đường xoắn tại đỉnh đó.

4. Vào menu Insert, Reference Geometry, Plane…:

Chọn một đỉnh của đường xoắn:

5. Nhấn OK, ta có một mặt tham chiếu Plane1 tại đỉnh vừa chọn, vuông góc với đường xoắn tại đó.

6. Chọn Plane1 và mở một sketch để vẽ một đường trong đường kính 5mm, gán tương quan Pierce cho tâm đường tròn này và đường xoắn:

7. Thoát ra khỏi sketch này và gọi lệnh Sweep và thiết lập như minh họa:

8. Nhấn OK, bạn sẽ có chiếc lò xo.

( nguồn: DCL – www.meslab.org/mes )